അജാനൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് റിസള്‍ട്ട്

on Oct 27, 2010

Ward CanCode Name Party PartyGroup Vote
V P PRASHANTHKUMAR CPI(M) LDF 988
SHEEBA UMMAR INL UDF 617
BALAKRISHNAN P INC UDF 679
ASHOKAN K CPI(M) LDF 674
KARTHYAYANI INC UDF 510
T V PADMINI CPI(M) LDF 602
U V HASSAINAR ML UDF 889
NASEEMA MAJEED INL UDF 580
BALAKRISHNAN BJP BJP+ 453
V P USHA BJP BJP+ 469
P KARYAMBU CPI(M) LDF 1093
CHANJALAKSHI BJP BJP+ 496
SHAKUNTHALA CPI(M) LDF 821
K V LAKSHMI CPI(M) LDF 691
BINDU K CPI LDF 651

0 comments:

Post a Comment

DESIGN AND CONCEPT By Shafi Mubarak, Chithari ശാഫി മുബാറക്ക് ചിത്താരി Email :shafichithari@gmail.com