സൌത്ത് ചിത്താരി - മാഹിന്‍ ഹാജി മരണപ്പെട്ടു

on Sep 25, 2012


 സൌത്ത് ചിത്താരി മുസ്ലിം ജമ അത് മുന്‍ പ്രസിഡണ്ട്‌ വി.പി റോഡിലെ മഹിന്‍ ഹാജി മരണപ്പെട്ടു 
ഖബറടക്കം സൌത്ത് ചിത്താരി ഹൈടരൂസ് മസ്ജിട്ല്‍ ഖാബര്‍ സ്ഥാനില്‍ 

0 comments:

Post a Comment

DESIGN AND CONCEPT By Shafi Mubarak, Chithari ശാഫി മുബാറക്ക് ചിത്താരി Email :shafichithari@gmail.com