ചിത്തരിയിലെ കൊവ്വൽ അബ്ദുള്ള നിര്യാതനായി

on Apr 20, 2013ചിത്തരിയിലെ കൊവ്വൽ അബ്ദുള്ള നിര്യാതനായി 
ദീർഘ കാലം അബു ധാബയിൽ പ്രവസിയയിരുന്ന ചിത്തരിയിലെ കൊവ്വൽ അബ്ദുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച കൈതക്കട്ടെ സ്വസതിയിൽ  നിര്യാതനായി 

0 comments:

Post a Comment

DESIGN AND CONCEPT By Shafi Mubarak, Chithari ശാഫി മുബാറക്ക് ചിത്താരി Email :shafichithari@gmail.com